Chefens ansvar

ARBETSMILJÖLAGEN

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetsmiljolagen/#5

ARBETSTIDSLAGEN

Arbetstidslagen har regler om hur mycket man får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den tar upp jourtid och beredskap, vilka raster och pauser man har rätt till och vad som gäller för nattvila.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/lagar-och-regler-om-arbetsmiljo/arbetstidslagen/ 

UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Svenska arbetsmiljöregler gäller för alla som arbetar i Sverige, oavsett om du är här tillfälligt eller har din arbetsgivare i ett annat land.

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/utlandsk-arbetskraft-i-sverige/

https://www.ekobrottsmyndigheten.se/Documents/Brottsf%C3%B6rebyggande/Checklista-kontroll%20av%20arbets-och%20uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd.pdf

ID06

ID06 är ett system för att lätt kunna identifiera personer på arbetsplatsen samt kunna koppla varje person till en arbetsgivare. ID06 består av olika tekniska system från olika ackrediterade leverantörer som uppfyller vissa standarder och funktioner. ID06-hanteringen på en arbetsplats innebär således att samtliga aktörer, oavsett inbördes avtalsförhållanden, använder samma system för olika gemensamma ändamål. ID06 kan användas för att fullgöra olika funktioner, såsom närvarokontroll enligt skatteförfarandelagen (elektronisk personalliggare), kontroll av obligatoriska eller avtalade utbildningskrav samt inpasserings- och låsfunktioner. Krav och funktioner på arbetsplatsen regleras i vid var tid gällande lag och författning samt i övriga kontraktshandlingar på arbetsplatsen. En korrekt tillämpning av dessa regler och systemet är således av väsentlig betydelse för verksamheten på arbetsplatsen.

http://id06.se/allmanna_bestammelser

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

Här finns information för dig som arbetar med byggnads- och anläggningsarbete.

https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/bygg/

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Den 31 mars 2016 börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön.

Föreskrifterna gäller i samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning och omfattar även inhyrd personal, men till skillnad från arbetstagarbegreppet i AML – gäller föreskrifterna inte de som genomgår utbildning eller är under vård i anstalt.

https://www.ledarna.se/Chefsguider/Arbetsmiljo/organisatorisk-och-social-arbetsmiljo/

CHECKLISTOR OCH ENKÄTER

Här finns Prevents checklistor och enkäter för att undersöka och bedöma arbetsmiljön. De kostnadsfria checklistorna kan fyllas i och sparas. Hittar du inte det du söker kan du även titta på sidan för Hjälpdokument.

http://www.prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetsmiljoarbete/checklistor/

 

Dela: