Inlägg under januari 2015

Inför valet av utbildning: Företagen behövs i skolorna

Hela 90 procent av sista-års-eleverna i gymnasiet tycker att de inte får tillräckligt med information om vilka utbildningar och kunskaper som kommer att värderas högt i framtiden och drygt 30 procent säger att de inte träffat något företag alls, under sin gymnasietid. – Det talas mycket om att behovet av samarbete mellan näringslivet och skolan. Men våra undersökningar bland skolungdomar visar att det behöver göras så ofantligt mycket mer för att underlätta valet till vidare utbildning. Både ungdomar i grundskolan och gymnasiet törstar efter mer kunskap om arbetsmarknaden. Dessutom önskar de en tydligare yrkesvägledning. Det säger Kristoffer Jarefeldt, vd för Framtidsutveckling i Sv, som årligen genomför undersökningen Framtid.se – arbetsmarknadskunskap hos unga. I undersökningen svarar nästan 4 000 av landets gymnasieväljare och sista-års-gymnasister på frågor inom området vägledning och arbetsmarknadskunskap som skolan erbjudit inför kommande utbildnings- och yrkesval. I undersökningen svarar respondenterna att de hade önskat mer omfattande studie- och yrkesvägledning under skoltiden, och att den skulle påbörjats tidigare. Dessutom saknar man information från arbetsgivare och erbjudanden om att besöka olika arbetsplatser är sällsynta. – Arbetsgivare behöver fundera på hur man kan skicka budskap om vilka kompetenser som efterfrågas och bjuda in till informationsträffar och studiebesök. Det kan bidra till att skapa en målbild hos unga människor som berättar hur utbildningsresan ser ut och var den landar, säger Kristoffer Jarefeldt, och fortsätter: – Ungdomarna behöver hjälp med att förstå att den här eller den där utbildningen är viktig eftersom branschen behöver dem. Idag sker mycket ”rekrytering” till olika utbildningar av rent kommersiella skäl, det vill säga för att skolorna ska få sina bidrag, och det är inte rätt väg att gå, betonar Kristoffer Jarefeldt. Störst påverkan i hemmet Undersökningen visar också att det är föräldrarna som påverkar de ungas val mest. Skolans SYV fyller en viktigt funktion men eleverna som svarat på undersökningen säger att SYV har liten påverkan i deras tankar kring yrkes- och studieval. Förmodligen en effekt av den begränsade vägledning som generellt erbjuds i skolan. Skolverket har uppmärksammat problemet och driver nu en ambition för att stärka vägledningen på skolan. Studie- och yrkesvägledningen skall bli hela skolans ansvar och den skall påbörjas tidigare. Byggcheferna arbetar mycket medvetet med just denna fråga via sitt ambassadörsprogram, där ambassadörerna besöker högskolor, arbetsmarknadsdagar och liknande arrangemang runt om i landet för att informera ungdomar och samtala med dem om byggbranschen. Förhoppningen är att man på detta sätt ska locka fler ungdomar till byggsektorn. Framtidsutveckling arbetar med att skapa förutsättningar för unga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Detta görs genom publikationerna GymnasieGuiden, YrkeshögskoleGuiden och Framtid.se, med tillhörande webbsidor. Publikationerna skickas årligen direkt hem till ca. 215.000 hushåll. Just denna undersökning gjordes i samband med utskick av Framtid.se. Text: Pamela Collin Länk till hela undersökningen

Chefsservice – Om man frågar, får man svar!

Behöver du stöd i din chefsroll, men har ingen att fråga om råd? Eller står du inför ett lönesamtal och är osäker på vad du ska begära? Ring eller mejla Ledarnas chefsservice! Men gå gärna in på www.ledarna.se först. – Vi svarar på i stort sett allt som har med anställningen och uppdraget som chef att göra. Det kan gälla frågor om uppsägningstid, övertid, semester, arbetstidsförkortning, restid, lönestatistik, exemplifierar Ann Lindberg och Christina Werner som bägge ingår i Chefsservice - en avdelning som totalt består av tio personer. – Alla på Chefsservice har en bred bakgrund och lång erfarenhet av att ge råd i frågor som rör chefens villkor, betonar Ann Lindberg och tillägger att samtliga har kunskaper i arbetsrätt. De flesta har också egen erfarenhet av chefsrollen och har gått coachutbildning. – Vi har gått i livets skola och är bra på att samtala, sammanfattar hon. Ann Lindberg och Christina Werner Chefsservice är öppet mellan klockan åtta och 17 och tar i genomsnitt emot 1 500 telefonsamtal per månad samt 600 mejl, och mejlskörden har ökat lavinartat de senaste åren. – Eftersom Ledarna inte har fackliga företrädare på alla arbetsplatser är Chefservice en mycket uppskattad verksamhet, vi är något av hjärtat i verksamheten, säger Ann Lindberg. – Ja, Chefsservice fungerar lite som en jourverksamhet, ibland rentav som ”Jourhavande medmänniska”, tillägger Christina Werner. Att det är en uppskattad service hos medlemmarna finns det papper på. Den senaste RMI-undersökningen som gjordes visar en kundnöjdhet på drygt 80 procent. Hur kan då en typisk fråga låta? – ’Min arbetsgivare ska lösa in övertiden – är det värt det?’ Eller: ’Jag är platschef och har KY-utbildning. Vad ska jag ha i lön?’ Men det kan också röra sig om frågor av allvarlig personlig art som att chefen mobbar en, vill bli av med en eller liknande frågor som kan skaka om hela tillvaron, berättar Christina Werner. – Byggcheferna är lätta att ha att göra med, men de har sällan sökt egna svar på sina frågor via Ledarnas hemsida. Vi brukar hjälpa till med att hitta in på hemsidan där det exempelvis finns lönestatistik om man är ute efter det. Man kan ju göra lönekollen själv, men man vill ändå gärna att vi bekräftar vad som gäller, säger Ann Lindberg. – Många frågor kan inte heller få generella svar, utan vi får bolla dem vidare och söka information för att kunna ge ett relevant svar, påpekar Christina Werner. Men stöd till chefer handlar förstås om så mycket mer än att få råd och svar på konkreta frågor om hur avtal följs och tolkas. – Vi skulle vilja uppmärksamma alla byggchefer på det både innehållsrika och varierande utbud av de förmåner som Ledarna erbjuder utan extra kostnad och som är till stor nytta i ens roll som chef. Det handlar om seminarier, interaktiva chefsutbildningar och chefssalonger – en matig meny med allt från grundläggande kurser i förhandlingsteknik (endast för företrädare), ”Att leda i förändring” till kurser i arbetsmiljö och renodlade ”Ny som chef”-seminarier samt så kallad chefscoachning. Och mer finns att läsa på hemsidan, säger Ann Lindberg. Text: Pamela Collin Foto: Börje Hammarström  

Webbutbildning ska minska arbetsolyckorna

Nu lanserar Sveriges Byggindustrier (BI) den interaktiva webbutbildningen ”En säker arbetsplats”. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om riskhantering, attityder och regler för att minska antalet tillbud och olyckor på våra byggarbetsplatser. – Jag hoppas att denna webbutbildning ska ge alla medarbetare på våra arbetsplatser en tankeställare om vad som är rätt och hur man ska bete sig för att göra sin arbetsplats säker för sina kompisar och för sig själv. Själv har jag fått mig en tankeställare, säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier (BI). Under ca en timme får vi följa personerna som arbetar på byggarbetsplatsen och vara med när de ställs inför olika vardagliga men riskfyllda situationer. Som åskådare och kursdeltagare sätts vår egen kunskap och insikt på prov. Under utbildningens gång blir vi vittnen till hur arbetssättet och insikten förändras och gör att personerna i filmen blir mer medvetna om både risker och attityder. Just attityden löper som en röd tråd genom hela utbildningen, som är uppbyggd kring tre huvuddelar; att upptäcka risker, att trivas på jobbet och att arbeta rätt. – Vi hoppas och tror att webbutbildningen ska bidra till en mer medveten attityd till säkerhetsarbetet på våra arbetsplatser, att säkerhetstänket ska bli lika naturligt på jobbet som i bilen, säger Petra Flyborg, nationell projektledare för fokusområdet En säker arbetsplats inom BI. Den som har gått igenom hela utbildningen kan som sista moment genomföra ett test och även få ett intyg. Webbutbildningen kan med fördel även användas i skolan för att redan där lägga grunden till en förbättrad säkerhetskultur. – Vi har redan märkt ett stort intresse från våra yrkesutbildningar, vilket är väldigt glädjande. Ju tidigare vi pratar om säkerhet och arbetsmiljö, desto mer självklart blir det en del av vardagen, oavsett vilken bransch man senare väljer för sitt yrkesliv, avslutar Petra Flyborg. En engelsk version av webbutbildningen planeras vara klar till sommaren 2015. Branschen samverkar för ökad säkerhet Webbutbildningen ”En säker arbetsplats” är ett branschgemensamt projekt där medlemsföretag, fack och arbetsgivarorganisationer inom bygg- och installationssektorn samverkat under hela processen. För ytterligare information, var vänlig kontakta Petra Flyborg, nationell projektledare En säker arbetsplats , tfn 072-548 58 31 Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. 3100 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. Vår vision är ett hållbart samhällsbyggande i världsklass.

LRF konsult: småföretag inom byggbranschen går riktigt bra

Småföretagen inom byggbranschen har gått riktigt bra de senaste fem åren. I alla fall om man ska tro den analys som LRF konsult nyligen presenterade. LRF Konsult har analyserat utvecklingen bland småföretagare verksamma inom byggbranschen med hjälp av faktiska siffror från drygt 350 företag med upp till 15 anställda. Resultatet visar att den genomsnittliga lönsamheten, mätt som företagens verksamhetsvinst, har legat på en stabil nivå mellan 48,7 och 49,9 procent från 2009 till och med 2013. Byggföretagens genomsnittliga intäkt var cirka 10 procent högre 2013 jämfört med 2009 (2,1 miljoner under 2013, jämfört med 1,9 miljoner kronor under 2009). Samtidigt ökade de totala kostnaderna med 4,8 procent mellan 2009 och 2013 (från 41,5 procent till 43,5 procent). Resultat före avskrivningar sjönk med 9 procent under perioden (från 21,3 procent 2009 till 19,5 procent under 2013). – De ökade kostnaderna inom byggbranschen är främst drivna av ökade personalkostnader. En möjlig förklaring till de ökade intäkterna kan vara att allt fler svenska hushåll har fått upp ögonen för ROT-avdragen och i kombination med det låga ränteläget gynnar det branschen, kommenterar Pär Martinsson, chefsekonom på LRF Konsult. Om undersökningen LRF Konsults Lönsamhetsbarometer följer löpnade utvecklingen bland småföretagare med hjälp av verkliga siffror från företagens bokslut. Denna rapport är ett utdrag ur Lönsamhetsbarometer och tittar specifikt på dryga 350 företag inom byggbranschen. Företagen har en omsättning om minst 400 000 kr med 0-15 anställda. Byggbranschens utveckling har analyserats mellan helåren 2009 och 2013. Text: Pamela Collin Källa: LRF Konsult