Inlägg under december 2014

Byggcheferna positiva till Ledarnas nysatsning på lön

Ledarna träffade 1992 det första så kallade sifferlösa avtalet på svensk arbetsmarknad. Det kallas för Ledaravtalet. Inom byggområdet träffade Ledarna det andra avtalet 1993. Byggcheferna har motionerat till Ledarnas kongresser vid ett flertal tillfällen och begärt om skärpning i avtalstexterna för att få en bättre tillämpning. Avtalet har skärpts och blivit något tydligare. Problemet är att alltför många av våra medlemmar fortfarande inte är nöjda med tillämpningen. I maj 2014 sa Ledarnas Kongress ja till Byggchefernas motion om krafttag. Effekten blir en ordentlig nysatsning på framförallt byggområdet. - Vi är glada för att våra krav har hörsammats. Nu ger vi företagen en ytterligare chans att bli bättre på att tillämpa principerna i avtalet., säger Lars Bergqvist  ordförande i Byggcheferna. - Det vi vill är att utveckla både individer och verksamhet. Därför är vi är beredda att löpa hela linan ut för att få en acceptabel nivå på lönebildningsprocessen, säger Lars Bergqvist ordförande i Byggcheferna. Tre parter avgör om lönesatsningen lyckas Johan Thesslin är löneexpert på Ledarna och kommer att vara projektledare för nysatsningen inom byggområdet. - Lönesättning kan aldrig vara ett sidospår i verksamheten. Det är i dialog mellan medlemmarna och deras lönesättande chefer som grunden läggs för den positiva utvecklingen av löneprocessen som vi alla strävar efter, säger han. Det som är den stora, men inte omöjliga utmaningen, är att minst tre parter behöver ta ansvar för att löneprocessen ska fungera; företaget, medlemmen själv och Ledarnas företrädare. - I projektet ska vi från Ledarnas sida stötta alla tre parterna, säger Johan Thesslin. Ledarnas kongress uttryckte att vägen till en bättre tillämpning av Ledaravtalet är att arbeta nära medlemmar och företag. - Därför börjar vi under våren 2015 med att träffa Ledarnas företrädare på NCC, Skanska, Peab, JM Bravad och Svevia. Parallellt inleder vi en dialog med företagen om hur deras lönearbete fungerar idag. Det gör att vi kan ta fram en åtgärdsplan som passar varje enskilt företag, säger Johan Thesslin och manar samtidigt till tålamod: - Vi vill gärna se effekt på kort sikt, men jag vet också att lön oftast bara sätts en gång om året. Det gör att det kommer att ta tid innan åtgärderna får effekt så att våra medlemmar är nöjda och företagen trygga i processen, säger Johan Thesslin.

Cheferna som bygger Sverige

Cheferna inom byggbranschen spelar en viktig roll för att möta de höga krav som samhället ställer på byggande av bostäder, skolor, sjukhus och infrastruktur i ett Sverige som växer. Ledarskapet är till och med avgörande för branschens långsiktiga utveckling.  Så skriver Ledarna i branschrapporten ”Bygg och fastighet – Branschen ur ett chefsperspektiv”.  Rapporten tar upp några av de stora utmaningar som chefer inom bygg- och fastighetssektorn kommer att möta i framtiden.  Sverige får allt fler invånare och befolkningen i storstäderna ökar kraftigt. En stor generation unga söker sin första bostad och bostadsbyggandet kan komma att behöva fördubblas för att tillgodose behovet av nya lägenheter. I en byggbransch som står inför nya utmaningar gör ett gott och ansvarsfullt ledarskap skillnad. Chefer måste få ägares och bolagsledningars förtroende och förutsättningar att utöva ett gott ledarskap fullt ut. Höga krav på moderna byggchefer Det ställs höga krav på chefer inom bygg- och fastighetssektorn. De behöver ha en gedigen teknisk utbildning och kompetens i bland annat ekonomi och juridik. Kvalitet och miljötänkande i både byggande och förvaltning är också viktigt. Inom bygg- och fastighetsbranschen är det vanligt att arbetet bedrivs som projekt. Det innebär att cheferna behöver arbeta med struktur, god planering, framförhållning, ekonomiskt ansvar och uppföljning under hela projekttiden. Det är också chefer som genomför upphandlingar och har kontakter med underleverantörer och uppdragsgivare. Det är chefen som leder laget och fördelar arbetet bland medarbetarna. Arbetsmiljön är ett chefsansvar liksom kulturen på arbetsplatsen. Med chefsrollen följer också ett utvecklingsansvar. Hur kan nästa projekt genomföras bättre och effektivare och hur kan goda erfarenheter tas tillvara i framtiden? Hur förändras omvärlden och vilka trender påverkar ledarskapet? Hanteringen av det så kallade huvudentreprenörsansvaret, som nu är överenskommet kommer också vara en chefsuppgift. Arbetsmiljön är ett område där cheferna har stort ansvar som kräver kunskap och kontinuerligt arbete med förankring och uppföljning av rutiner, men också resurser. Tidspress och stress får inte gå ut över säkerheten. Byggsektorn är en bransch där många olyckor sker och sett över en längre period så omkommer nära en person i månaden i bygg- och anläggningsbranschen. Detta är ett allvarligt problem som alla aktörer i branschen måste vara med och lösa. "Vi behöver bygga smartare"  Ledarna har intervjuat bland andra Anders Hinn, projektledare och högskoleingenjör vid Byggadministration Harald Olsson AB, Malmö. Och när det gäller framtidsutmaningar för branschen är Anders rakt på sak. – Det handlar om två saker. Det ena är att bygga billigare hyresrätter. Det andra är att vi har begränsade resurser och måste bygga med hänsyn till miljön. Samtidigt pekar Anders på behovet av att bygga smartare för att öka kvaliteten och få hus och lokaler att möta beställarnas krav. Själv vann han pris för sitt miljötänkande när han ledde ett byggprojekt med ett hundratal villor, utan att behöva skicka något avfall till deponi. Allt kunde återvinnas. Tack vare effektiv sortering. Anders Hinn, menar att det berodde på ledarskapet. – Jag tog med mig all personal till soptippen. Det blev en väckarklocka för alla inblandade. Där bestämde vi oss för att vi inte ville bidra till att sopberget skulle växa. Anders Hinn brinner för att hitta nya sätt att lösa uppgifter. Att beställarens krav kan vara både svåra och motsägelsefulla är ingenting han tycker är ett problem. Tvärtom! Här hittar du rapporten i sin helhet. Där kan du också läsa fortsättningen på intervjun med Anders Hinn och en intervju med Dastan Media Ringlund, styrelseledamot inom Byggcheferna och Ledarnas förbundsstyrelse samt Byggprojektledare inom Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen.  Goda insatser ska avspeglas i lönen För oss i Ledarna/Byggcheferna är det avgörande att goda insatser avspeglas i lönen. Chefer ska premieras för sina resultat, initiativ och engagemang. Och varje chef ska veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Här hittar du Ledarnas tio förutsättning för ledarskap.

Ledarnas tio förutsättning för ledarskap

För att bli framgångsrik som chef är det viktigt att du har rätt förutsättningar. Ledarna har formulerat tio viktiga förutsättningar för chefen.  1. Kalla chefen chef Chefen är företrädare för arbetsgivaren och ska ha en tydlig roll i ledningssystemen. Chefen ska ha mandat att fatta beslut och få den information som krävs för uppdraget. Den som leder personal eller verksamhet är oavsett nivå chef och ska också kallas chef. Benämningar som exempelvis arbetsledare och föreståndare leder fel i synen på den viktiga rollen. Kommunicera chefens uppdrag internt och externt. 2. Tydliggör förväntningarna Varje chef ska ha ett gemensamt åtagande med chef/ ledning, en överenskommelse om vad som är viktigast i jobbet. Var tydlig med förväntningar och skapa samsyn kring uppdraget. 3. Mandat och befogenheter Chefer har idéer om hur de vill förändra verksamheten för att driva den effektivare. Ofta saknas befogenheter att förändra t ex arbetsorganisationen. Ge chefen handlingsfrihet att utveckla verksamheten. Ge chefen tillräckliga personella och ekonomiska resurser. 4. Ge chefen tid att leda Chefsuppdraget ska vara realistiskt att hantera inom normal arbetstid för att möjliggöra balans mellan arbete och privatliv. Inte minst för att attrahera unga chefer och skapa en jämn könsfördelning. Ge chefen tillgång till service- och stödfunktioner på arbetsplatsen. 5. Rimliga personalgrupper Ett rimligt antal medarbetare gör det möjligt att sköta chefsuppdraget på ett professionellt sätt. Ledarskap förutsätter tid att genomföra konstruktiva utvecklings- och lönesamtal, att lära känna alla medarbetare och att ha en inblick i den dagliga verksamheten. Begränsa antalet medarbetare per chef. 6. Stöd i utsatta lägen När chefen ska genomföra förändringar som besparingar eller omorganisationer måste konsekvenserna av uppdraget diskuteras, vilket stöd som finns och vad som händer efteråt. Backa upp chefen i utsatta lägen. 7. Utvecklingssamtal – också för chefen Alla chefer ska ha utvecklingssamtal med sin egen chef. Chefens uppdrag ser annorlunda ut och därför ska innehållet i chefens utvecklings- och lönesamtal återspegla detta. Håll kontinuerliga utvecklingssamtal med chefen. 8. Karriärutveckling – en naturlig del av chefsjobbet För att attrahera och behålla kompetenta chefer ska arbetsgivaren ta ett långsiktigt ansvar för cheferna i verksamheten. Verksamheten ska visa på olika karriärvägar, ge möjlighet till karriärväxling och tidigt identifiera unga potentiella ledare. Erbjud chefen möjlighet till individuell karriärplanering. 9. Lön för mödan Chefer är nyckelpersoner i utvecklingen av medarbetare och verksamhet. Chefen ska premieras för goda insatser, initiativ och engagemang och veta vad som påverkar den egna löneutvecklingen. Ge bra chefer bra lön. 10. Utvärderas i rollen som ledare Utvärdering av chefens jobb ska också utgå från rollen som ledare. I det ingår t ex hur väl chefen har skapat delaktighet, delegerat ansvar och befogenheter eller hanterat konflikter. Belöna chefer som skapar resultat genom gott ledarskap.Yvonne Stenman, Skanska och Lars Göran Sjöberg, Ramirent, bägge aktiva i Byggcheferna, diskuterar gruppuppgiften Lönesamtal. Byggcheferna – en del av Ledarna Som medlem i Byggcheferna blir du automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med fler än 92 000 medlemmar. Det är ett medlemskap som ger dig tillgång till alla Ledarnas tjänster och förmåner. Bland annat arbetar Ledarna för att du som chef ska ha avtal och villkor som är specifikt anpassade för dig. Ledarna för även din talan i samhällsdebatten genom att lyfta fram ledarskapets betydelse samt strävar efter att ge sina medlemmar inspiration i ledarskapsrollen såväl som personliga råd. Byggcheferna är en av 20 branschföreningar inom Ledarna och vi har 16 500 medlemmar, spridda över hela landet.

Ett år fyllt av utmaningar

Året som snart är till ända har varit fyllt av utmaningar för Byggcheferna. Det har handlat om allt från fortsatt kamp mot den rådande machokulturen i branschen till att få ordning på tillämpningen av Ledaravtalet och att få fler medlemmar engagerade.  – Ordet för dagen är medlemsnytta. Just nu testar vi olika upplägg och vi har skapat en särskild arbetsgrupp som ska hitta nya vägar för att få fler byggchefer ur den nya generationen intresserade av de utmaningar som byggbranschen faktiskt står inför, säger Lars Bergqvist, ordförande i Byggcheferna och fortsätter: – Vi vet att arbetsmiljö, ledarskap och chefslöner är frågor som intresserar och vi har arrangerat flera seminarier och utbildningar inom dessa områden. Men uppslutningen kunde varit bättre. Nästa år är därför ambitionen att i ännu högre grad skräddarsy våra medlemsaktiviteter. Nästa år är också tanken att fortsätta på det inslagna, mycket uppmärksammade, spåret med att komma åt och förändra den förhärskande machokulturen i byggbranschen. Byggcheferna kommer också att fortsätta satsningen på sociala medier. – I dagsläget har vi närmare 1 400 följare på facebook, men vi vill få dit fler medlemmar och potentiella medlemmar och öka interaktiviteten. Så där finns mer att göra, och det gäller även You Tube, poängterar Lars Bergqvist. Via ambassadörsprogrammet kommer också engagemanget på högskolorna att intensifierats nästa år. – Vi har tagit fram en video som ska backa upp våra ambassadörer vid deras möten med studenter runt om i landet. I övrigt fokuserar styrelsen sitt arbete på att föra över kunskaper till nya krafter, att få folk som vill engagera sig framöver, säger Lars Bergqvist. Text: Pamela Collin Foto: Daniel Dahlgren

Medlemsnyttan i fokus

En vacker dag i mitten av oktober klev ett antal medlemmar i Byggchefernas avdelning Öst ombord på M/S Grace i Stockholm för att träffas, samtala och lyssna till inspirerande föreläsningar om såväl karriärplanering som ledaravtalet. Sökarljuset var inställt på medlemsnytta – hur Byggcheferna ska stötta den enskilde medlemmen – med spännande grupparbeten under rubrikerna Lönesamtalet, Ny på arbetet och Mentorskap. Alla grupparbeten mynnade ut i givande presentationer med diskussion och en handlingsplan. – Tanken med en sådan här konferens är egentligen främst att medlemmar ska kunna träffas och umgås, ta upp aktuella branschfrågor och problem. Det är synd att inte fler medlemmar sluter upp, säger Jeanet Corvinius, ordförande avdelning Öst och till vardags projektchef på Skanska. – Grupparbetena gav verkligen konkreta resultat på hur vi ska kunna öka nyttan med ett medlemskap, resultat som kommer implementeras, fortsätter Jeanet Corvinius. Att engagemanget måste öka bland medlemmarna var alla ense om. – Det har blivit svårare och svårare att driva en avdelningsklubb så frågan är hur vi ska nå den ”vanlige” medlemmen, säger Thomas Karlsson, arbetsmiljöingenjör på Skanska hus Stockholm syd. – Vi måste få fler företrädare och höja statusen på den som har kontroll på löneprocessen. Det tror jag är ett sätt att nå fram och öka engagemanget, tillägger Rainer Mastola , företrädare avdelning  Västerås/Eskilstuna på NCC. – De lokala förutsättningarna för fackligt arbete måste helt enkelt förbättras, säger Lars Göran Sjöberg, Ramirent AB och styrelsemedlem i  avdelning  Öst. – Och man måste vara motiverad och ha den rätta geisten för fackligt arbete eftersom det är tidsödande, avslutar Pierre Karlevall, Coor Service Management och styrelsemedlem i avdelning Öst. Yvonne Stenman, Skanska och Lars Göran Sjöberg, Ramirent, bägge aktiva i Byggcheferna, diskuterar gruppuppgiften Lönesamtal. Catharina Linden, Anjo Bygg, som avtackades för sin tid som ordförande i avdelning Öst, deltog i grupparbete om Introduktion för nyanställda, tillsammans med Pierre Karlevall, Coor Service Management. Jeanet Corvinius, Skanska och ordförande avdelning Öst i grupparbete om Mentorskap med Benny Jansson, XCS Bygg samt styrelsemedlem i avdelning Öst. En av gruppuppgifterna var att diskutera medlemsförmåner. Text: Pamela Collin Foto: Börje Hammarström

Personalliggare ska motverka oseriösa byggare

Från första januari 2016 ska varje byggarbetsplats ha ett register över alla som deltar i arbetet.  Om drygt ett år ska varje person som arbetar på en byggarbetsplats finnas registrerad i en personalliggare. Tiotals miljarder kronor försvinner varje år i form av obetalda skatter och avgifter inom byggbranschen. Sedan tidigare finns motsvarande krav om personalliggare för krogar, frisörer och tvätterier – En av byggchefernas hjärtefrågor är att förbättra etiken i branschen och det här kommer förhoppningsvis hjälpa till att rensa bort de oseriösa byggarna. Vi behöver effektiva redskap för att komma till rätta med svartarbete, och i slutändan handlar det faktiskt om att få en säker och sund arbetsmiljö ute på våra byggen, säger Lars Bergqvist, ordförande för Byggcheferna. En annan aktör som välkomnar riksdagens beslut är Skatteverket som på detta sätt kan kontrollera att skatter och arbetsgivaravgifter betalas. Dessutom ska Skatteverket kunna göra oanmälda kontrollbesök på byggena där personalliggarna ska vara elektroniska. Byggföretagen ska tvingas att rapportera löner och sociala avgifter för var och en av sina anställda månadsvis. Men beslutet kommer innebära en del merarbete för byggbolagen. Jens Hoffmann, vd för ett byggbolag i Nacka, säger i en intervju till Sveriges Radio att det blir mycket arbete för företagen. – På varje arbetsplats där vi kanske har en snickare samt en elektriker, en målare, en rörmokare, en fuktkille, en rivare och så vidare, ska vi kunna förutse vem som kommer att vara på varje plats, och när. Och när man har kanske 2 000 jobb igång under ett år, varav många är små, så blir det givetvis en administrativ börda som blir tuff att klara, säger Jens Hoffmann, vd för byggföretaget Dipart i en intervju till Sveriges Radio. –Företagens administration kommer att öka som en följd av riksdagens beslut och det saknas inte utmaningar för att få lagstiftningen att fungera i praktiken. Men med gemensamma insatser och klokhet från såväl Skatteverket som branschen hoppas vi att det ska upplevas som ett välmotiverat merarbete för företagen. De seriösa företagens konkurrenssituation och de trygga vita jobben måste värnas och lagen hjälper till med detta, kommenterar Peter Löfgren för Byggbranschen i samverkan. Text: Pamela Collin Källa: SR och Byggbranschen i samverkan

Initiativ för kvinnliga ledare

Female Leader Engineer är namnet på en ny tävling som ska öka möjligheten för kvinnliga studenter på KTH att mötas, men framförallt är tanken att tillgången på kvinnliga ledare ska öka. Skanska finns med bland partnerföretagen. Det är inte bara i Byggsektorn som medelålders vita män dominerar och styr, utan det gäller hela svenska näringslivet.  Det finns faktiskt statistik som pekar på att så är fallet. En undersökning som SCB gjort, Kvinnor i näringslivet 2013, visar att i samtliga undersökta offentliga och privata bolag var det 28 procent kvinnor och 72 procent män i ledningsgrupperna. Andra undersökningar ger en bild av liknande förhållanden, bland annat AllBrightrapporten för 2013, som visar att bara 14 av 251 börsnoterade svenska företagen har en kvinnlig vd. – Det är något vi hoppas kunna ändra på med vår nya utmärkelse. Goda förebilder och inspirerande personer är alltid det bästa sättet att locka fler unga kvinnor att satsa på ledarskap. Det säger Evelina Ögren, en av initiativtagarna till Female Leader Engineer, vars syfte är att synliggöra kvinnliga ingenjörer och identifiera högpresterande kvinnliga studenter till framtida ledarroller. Inspirationskälla Den nya utmärkelsen är en fortsättning på ett liknande projekt som fanns på KTH under ett tiotal år och ett flertal vinnare och finalister från den tävlingen finns med nu. – Idag är de etablerade i näringslivet och är ett utmärkt nätverk och en inspirationskälla när vi nu utvecklar tävlingen. Samtidigt kan de vittna om att det behövs fler kvinnliga ledare om vi ska nå den jämställdhet i näringslivet som alla pratar om men som det tar så väldigt lång tid att genomföra, säger Evelina Ögren. Tävlingen är öppen för kvinnliga civilingenjörsstudenter som tagit examen våren 2014 eller tar den hösten 2014 eller våren 2015. Deltagarna gör också besök hos de fem partnerföretagen där Skanska representerar byggsektorn. Text: Pamela Collin Källa: Svenskt Näringsliv