Inlägg under mars 2014

Byggcheferna satsar stort på chefens arbetsmiljö

– Arbetsmiljön, med allt från ansvarsfrågor ute på byggarbetsplatsen till den psykosociala delen för chefer och arbetsledare, är en av våra absolut viktigaste frågor. Alla verkar inte i storföretag och det finns ett enormt behov hos våra medlemmar i små och medelstora företag att lära sig mer om arbetsmiljö. Det säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, som står i startgroparna för en satsning på att erbjuda medlemmarna en ”egenproducerad” kurs i arbetsmiljö. – Tanken med den kurs vi nu erbjuder, via en extern leverantör, är att vi som trovärdig partner och spelare till företagen faktiskt kan skräddarsy en kurs med hög kvalitet. Här fyller vi en lucka på marknaden. Men finns det inte redan en uppsjö av kurser i ämnet arbetsmiljö? – Det är aldrig fel med konkurrens och långt ifrån alla byggföretag är ju ansluta till Sveriges Byggindustrier (BI), påtalar Lars Bergqvist. Kursen, som är en icke certifierad grundkurs, heter Arbetsmiljö på byggarbetsplatsen (Bas U och Bas P), den har 130 platser, riktar sig till både beställare och entreprenörer och kommer att hållas den 29 april mellan kl. 10 och 16 i Ledarnas Hus i Stockholm. Frågor som kommer att tas upp är exempelvis vem som är ansvarig för att de uppgifter som ska göras verkligen utförs. Och när kan man delegera ansvar? Man kommer också att gå igenom lagstiftningen inom det arbetsmiljörättsliga området och man kommer att behandla ett aktuellt ämne, nämligen byggarbetsmiljösamordnarens arbetsuppgifter och skyldigheter. Kursledare är advokat Håkan Johnston och jur. kand. Eleonore Gustafsson . – Ganska ofta råder det missuppfattningar kring ansvarsfrågan i de kontrakt som skrivits mellan entreprenör och beställare när det gäller ansvarsfrågan. Intern delegering på mellanchefsnivå är mycket svårt och det finns gott om papperslösa tigrar, säger jur kand Eleonore Gustafsson på advokatbyrån Andersson & Gustafsson som har nischat sig på området entreprenadjuridik. – Vi kommer att anpassa kursen efter deltagarnas erfarenheter och arbetsuppgifter och köra en del grupparbeten där man får resonera kring autentiska fall och det brukar bli många aha-upplevelser tillägger advokat och kursledare Håkan Johnston. – Vår ambition är att deltagarna ska känna sig trygga med vad som gäller efter den här kursen. Det är lätt att gå vilse i ansvarsfrågan, så vi kommer ge konkreta råd i hur man på ett enkelt sätt hittar information inom den del av arbetsmiljöområdet som är tillämpligt på byggsektorn. Anmälan görs via Byggchefernas hemsida eller direkt till www.advokatag.se senast 15 april. Text: Pamela Collin      

Bolag struntar i att motivera könsfördelning i styrelser

Det finns regler för börsbolagens valberedningar i samband med nominering av ledamöter till styrelser. Det är regler som stipulerar krav på motivering av könsfördelningen. Men i fjol var det hela åtta av tio av börsbolagen som inte följde denna regel. Det visar den granskning som DN Ekonomi har gjort. Av 50 bolag, som är noterade på börsens stora lista, är det bara sju som har en ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor i styrelsen. Med ganska menas här att andelen kvinnor är minst 40 procent. Kravet på att bolagens valberedningar ska motivera fördelningen mellan könen är ganska nytt, och Kollgiet (förvaltar den svenska koden för bolagens styrning) menar att det är skälet till att så få följde reglerna i fjol. I den granskning som DN har gjort framkom också att det finns ett tydligt samband mellan de bolag som har en uttalad policy för en jämn könsfördelning och ett tydligt mål med hur det ser ut i praktiken. Men strävan mot en jämn könsfördelning går långsamt, vilket bl.a. föranlett regeringen med finansminister Anders Borg och finansmarknadsminister Anders Norberg i spetsen att ”hota” med könskvotering. Kvinnor är väl så kompetenta så det är inte problemet. Däremot gynnas män av att de har längre erfarenhet av att leda företag menar Björn Kristiansson ledamot av Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han säger vidare till DN att under hot om lagstiftning kommer näringslivet att ta tag i frågan. Text: Pamela Collin Källa: Dagens Nyheter/Ekonomi (13 febr) Läs hela artikeln på: http://www.dn.se/ekonomi/bara-tva-av-tio-borsbolag-foljer-reglerna/  

Inhyrd personal mår sämre

Har du inhyrd personal på din arbetsplats? Eller tillhör du rentav själv de inhyrdas skara? Då mår du enligt den forskning som tagits fram på området sämre än dem som är anställda på vanligt sätt. Det är en rapport från Arbetsmiljöverket som visar att otrygghet bland bemanningspersonal är vanligt och att känna sig otrygg anses vara en arbetsmiljörisk. Det var först 1993 som det blev tillåtet i Sverige att hyra ut personal i vinstsyfte och idag beräknas det finnas ca 53 000 anställda i denna bransch varav de flesta är unga. Många har utländsk bakgrund. Studien, som är en sammanställning av 45 vetenskapliga artiklar, är gjord av Tommy Isidorsson vid Göteborgs universitet. Ett tydligt resultat är att bemanningsanställda oroar sig för hur anställningen ska se ut i framtiden. Skillnaderna mot dem med fast anställning är stor när man undersöker hur man upplever faktorer som exempelvis möjligheten att påverka sin situation. Man talar också om avsaknad av möjligheter att fatta beslut och om brist på kontroll. Det har också visat sig att antalet skador är fler bland bemanningsanställda vilket tros bero på att det är inhyrd personal som får ta över en del av de mest riskfyllda uppgifterna. Att det är så antas bero på att det handlar om många unga människor med mindre arbetslivserfarenhet. Forskningssammanställningen visar dessutom att ansvaret för arbetsmiljön är otydligt mellan uthyrningsföretagen och deras kunder. – Men studierna i sammanställningen har gjorts i flera olika branscher i olika länder, och antalet studier på området är inte omfattande. Det måste man ta hänsyn till i utvärderingen, säger Tommy Isidorsson. Vanligt i byggbranschen Inom byggbranschen har det varit vanligt sedan lång tid tillbaka att använda underentreprenörer med inlånad personal och på senare år även inhyrd personal. Sveriges Byggindustrier (BI)har gett uttryck för att detta är nödvändigt för att klara arbetstoppar och vid speciella byggprojekt. Men man har också sagt att det är viktigt att inhyrd personal och anställda behandlas lika. Text: Pamela Collin Källa: Arbetsmiljöverket      

Kompetent byggare och lyhörd lagspelare – Årets Byggchef 2014

Affärsområdeschef Henrik Bratt, Erlandsson Bygg, är Årets Byggchef 2014. En synlig ledare som inte är rädd att hugga i. Henrik är ute på fältet så ofta han får tillfälle och jämför sitt arbete med lagidrott. Alla ska vara delaktiga och arbeta tillsammans med produktionen. För att få till ett vinnande lag ser han till att vara en lyhörd, påläst och trygg ledare. Årets vinnare Henrik Bratt kommer från Onsala, Halland. Han har bland annat jobbat som arbetsledare, platschef och projektchef på NCC Construction (1995-2008) innan sin nuvarande tjänst som affärsområdeschef på Erlandsson Bygg AB. I en intervju i för Byggvärlden berättar Henrik att den största framgångsfaktorn för honom är när personalen och medarbetarna utvecklas. – Något som är viktigt är att våga lyfta människor. Vissa kan uppleva det som ett tufft steg att gå från exempelvis yrkesarbetare till arbetsledare. Därför erbjuder vi möjligheten att prova en ny roll i ett halvår. Då blir övergången lite mjukare och det finns alltid en möjlighet att gå tillbaka till den tidigare tjänsten, säger Henrik. Från vänster: Dastan Media Ringlund, styrelsemedlem Byggcheferna, Henrik Bratt, Årets byggchef 2014, Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna Årets Byggchef arrangeras av Byggcheferna i samarbete med tidningen Byggvärlden och i år är femte året priset delas ut. Syftet är att höja statusen på byggchefsrollen och att locka fler att satsa på ett jobb som byggchef. Lönsamhet, ledarskap, kundnöjdhet, förnyelse och etiskt agerande – internt och externt – är de kriterier som juryn bedömer. Vinnaren ska vara en chef som är skicklig på att driva en byggprocess, både för kunder, för det egna företaget och för medarbetarna. – Henrik uppfyller alla kriterierna med råge. Han är en klassisk byggare med ett heltäckande kunnande och en genuin glöd för sitt arbete. Att Henrik är Årets Byggchef är väldigt kul. Samtidigt är det alltid en av årets höjdpunkter att få belöna någon av branschens många duktiga chefer. Vi vill att ännu fler i branschen ska träda fram och ta en chefsroll och vi gör vårt bästa för att uppmuntra och stödja de som väljer att ta det beslutet, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Juryns motivering Henrik är lika mycket en lyhörd ledare som en kompetent byggare. Men också en lönsam och innovativ chef som utvecklat entreprenadsidan och lett en organisation som kunnat ta på sig allt mer komplexa projekt. Henrik Bratt levererar vad han lovar, vilket får kunderna att komma tillbaka. Han är samtidigt den humana ledaren som skapar harmoni i arbetsgruppen och får sina medarbetare att växa och våga ta initiativ. Genom samarbete, delaktighet och engagemang skapar han vinnande lag. Han har också en sund inställning till sina medarbetares och entreprenörers arbetsvillkor och tar inga onödiga risker vad gäller arbetsmiljö/säkerhet. Henrik Bratt är den moderna tidens byggchef! Med denna motivering tilldelas Henrik Bratt utmärkelsen Årets byggchef 2014. Priset delas ut idag kl. 15 på plats i Göteborg. För mer information: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna, telefon 070-534 95 38 Juryn som utser Årets Byggchef: Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Åsa Söderström Jerring, har varit vd på NCCs dotterbolag Ballast Väst. Nu styrelseproffs i JM med flera bolag. Per-Erik Josephson, professor i byggnadsekonomi på Chalmers Mikael Sagström, ansvarig utgivare Byggvärlden. Hidayet Tercan, entreprenör, föreläsare, debattör och grundare av bland annat vårdföretaget Zemrete. Hela intervjun med Henrik hittar du här.  

Arbetslivet gör fler kvinnor än män sjuka

Hur ser könsskillnaderna egentligen ut när det gäller arbetsmiljön? Svaret på den frågan ska Arbetsmiljöverket titta lite närmare på i en informationssatsning som ska pågå under ett par veckor. Syftet är att öka kunskaperna om hur arbetsmiljön ser ut för kvinnor och män och därmed få ner kvinnors sjuktal inom arbetslivet. I dagsläget är det fler kvinnor än män som anmäler arbetsrelaterade sjukdomar. På frågan om de haft besvär till följd av arbetet det senaste året svarar 22 procent av kvinnorna ja. Bland männen svarar 17 procent ja. Under ett par veckor kommer en del av den ordinarie inspektion som Arbetsmiljöverket genomför ägnas en informationssatsning. Tanken är att ta reda på vad det konkret är i arbetsmiljön som gör att kvinnors ohälsa är högre än mäns. – Arbetsgivarna behöver få mer kunskap om hur personal utsätts för risker i sitt arbete – ofta på helt olika sätt beroende på om det är kvinna eller man. Forskning visar betydelsen av hur arbetet organiseras, säger Mats Ryderheim, projektledare för Kvinnors arbetsmiljö på Arbetsmiljöverket. Samtalet kommer att handla om frågor såsom: Har kvinnor och män samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i frågor som rör arbetsmiljön? Om kvinnor och män har samma befattningar, har de också samma arbetsuppgifter? Finns maskiner som blivit ”könsmärkta” – det vill säga som i huvudsak enbart används av det ena könet? – Arbetsmiljön är en av våra kärnfrågor och vi välkomnar Arbetsmiljöverkets initiativ. Byggcheferna genomför sedan en tid en kampanj med fokus på den machokultur som råder i byggbranschen. Vi vill få bort en del trista inslag som skrämmer kvinnor och som definitivt påverkar arbetsmiljön för kvinnor på ett mycket negativt sätt, säger Lars Bergqvist, ordförande Byggcheferna. Text: Pamela Collin Källa: Arbetsmiljöverket

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond: Medel kvar, ansök i år!

– 2013 har varit ett kanonår, det vill säga verksamheten har gått med förlust och i den här typen av organisation är det positivt att gå med förlust, säger Ruben Aronsson, vd för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, Sbuf. Intresset har varit stort för att söka medel för olika slags forskningsprojekt. Antalet ansökningar ökade med hela 25 procent 2013. – Vi är lite ”motkonjunkturella”, så under 2013 har man uppenbarligen haft tid och möjlighet att fundera över vad som kan göras bättre inom byggsektorn och då söker man pengar för att testa olika projekt och idéer. När sen högkonjunkturen tar vid och alla har mer än fullt upp med byggprojekt blir det lugnare på utvecklingsområdet, förklarar Ruben Aronsson. Under 2013 slutredovisades 91 projekt av tidigare beviljade och 107 nya projekt har fått medel motsvarande ett värde på 60 miljoner kronor. Effektivare leveranser Bland de slutredovisade projekten finns exempelvis ett som handlar om att skapa en effektivare varuförsörjning till byggarbetsplatserna. – Det handlar om att standardisera leveranser från beställare till leverantör, datorerna ska tala samma språk så att man kan följa leveranskedjan digitalt. Byggbranschens standardiseringsorgan inom området e-affärer, Beast, är utförare av projektet och en lång rad företag backar upp det här initiativet. Att få en effektiv hantering på det här området är oerhört viktigt för hur branschen fungerar, betonar Ruben Aronsson. Ett annat projekt som delvis slutredovisats är Ny teknik för anläggningsbyggande. Det är ett NCC-projekt som handlar om hur man ska kunna kombinera prefabricerade material med platsgjuten betong snabbare, med högre kvalitet och då förhoppningsvis till en lägre kostnad. Under 2013 beviljade ni medel till drygt 100 nya projekt. Kan du nämna något om ett par av dem? Ett av projekten, som drivs av Cement- och betonginstitutet, CBI, handlar om hur man ska skydda parkeringsdäck både vid renovering och vid nybyggnation mot den saltiga snömodd som bilarna drar med sig. Betong och salt trivs som bekant inte ihop. Etapp ett är redovisad och nu har vi beviljat medel for etapp två. – Ett annat nytt projekt handlar om fuktmätning i betong där man räknar och prognostiserar härdning och uttorkning av betong; hur betongen hårdnar och vilken värme som avges. Om betongen inte är tillräckligt torr blir det problem när man lägger på känsliga golvmaterial. Tid är pengar så en ökad kunskap om torkperiodens längd har betydelse, säger Ruben Aronsson. – Året har börjat bra med många nya projekt, men vi har fortfarande utrymme kvar för nya ansökningar under resten av året, så välkommen att söka, uppmanar Ruben Aronsson. Nästa tillfälle att söka medel för utvecklingsprojekt hos SBUF är 30 mars och därefter den 15 respektive 18 maj då ansökningar om dels forskningsprojekt, dels utvecklingsprojekt behandlas. Text: Pamela Collin  Vem kan söka bidrag? Anslutna företag kan söka stöd hos SBUF. Du som är verksam i byggandet har säkert synpunkter på hur man kan höja effektiviteten i branschen. Det kan gälla förslag om bättre samverkan mellan dem som medverkar i olika led av byggprocessen - eller också idéer om insatser direkt i produktionen. Ytterst handlar det om att bli bättre på att möta kundernas krav och förväntningar. Kundnytta, produktivitet, kvalitet och miljö är några viktiga nyckelord. Fakta  SBUF Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, bildades 1983 och är byggbranschens egen organisation för forskning och utveckling med närmare 5000 anslutna företag i Sverige. Bakom SBUF står Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Ledarna, SEKO, och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Styrelsen och dess utskott består av företrädare för SBUF:s medlemmar och det är SBUF: s styrelse som fattar beslut om projektbidrag.