Inlägg under oktober 2013

Ny dom öppnar för seriösare upphandling

En ny dom i kammarrätten visar att det är rätt att förkasta anbud som ligger för lågt för att vara seriösa. Domen omtalas som banbrytande för offentlig upphandling. Domen är ett resultat av att Göteborgs kommunala upphandlingsbolag valde att förkasta fyra byggföretags anbud i en upphandling med motiveringen att buden låg för lågt för att kunna betraktas som seriösa. Kommunens upphandlingsbolag skulle ingå ramavtal som rörde ett antal mindre byggarbeten. Göteborgs stads upphandlingsbolag bortsåg från anbud under 300 kronor i timman, vilket man baserade på den timkostnad som Sveriges Byggindustrier räknat fram. Enligt den beräkningen har byggföretag som följer lagar och avtal en självkostnad före vinst på minimum 330 kronor i timman. Det finns därför en risk för att ett anbud som ligger under 300 kronor är oseriöst och upphandlingsbolaget krävde därför en motivering. Kommunen ansåg att de fyra byggbolagens förklaringar inte räckte och ratade således anbuden. Risken när anbud ligger orimligt lågt är att man kompenserar priset på annat sätt i ett senare skede. De fyra byggbolagen, som fått sina anbud lagda åt sidan, gick till domstol där de vann i första instans. Men kammarrätten har nu alltså gått på kommunens linje. Bolagen ska kunna lämna en motivering till det låga priset. Chefen för upphandling i Göteborgs kommun, Göran Brunberg, menar att domen innebär att bevisbördan läggs på båda parter. – Om vi får anbud som vi tycker är låga kan vi begära in en kostnadsredovisning. Vi förväntar oss nu efter den här domen att hela Sverige kommer att kontakta oss, säger Göran Brunberg till P4 Göteborg. Ett av byggbolagen har aviserat en överklagan av domen till högsta instans eftersom Kammarrätten inte tar ställning till orsaken till att bolaget har lagt anbudet så lågt. Men Kristoffer Sällfors som är Processråd vid Konkurrensverket tror att domen kommer ge ringar på vattnet om den vinner laga kraft.   Konkurrensverket har i ett yttrande till Förvaltningsrätten slagit fast att de fem byggbolagen måste själva bevisa att priserna var seriösa. Text: Pamela Collin Källa SR/P4 Göteborg

Chefers psykosociala arbetsmiljö

Redan i slutet av 1990-talet uppmärksammade Byggcheferna frågan om chefers psykosociala arbetsmiljö. I stort uppslagna artiklar i dåvarande tidningen byggchefen intervjuades stressforskare om faran med att ”gå in i väggen”. Under det dryga decennium som passerat sedan dess har det dessvärre inte hänt så särskilt mycket i arbetslivet på detta område. Det verkar som om ännu fler arbetsuppgifter har lagts på chefer i första linjen. Inte minst inom byggbranschen har det uppskruvade tempot påverkat chefer och arbetsledare. – Undersökningar som gjorts visar att riskfaktorerna för att drabbas av psykosociala åkommor i platschefsrollen är många. Långa entreprenörskedjor med många olika aktörer inblandade komplicerar ledarskapet för en byggchef. Pålagorna har ökat och ansvaret är mycket stort, säger Börje Hammarström, branschansvarig på Ledarna. – Man kan konstatera att det finns ett antal parametrar som kan ha både en positiv och negativ inverkan på stress, Bland dem finns: tydliga resultat av prestation, eget ansvar och ett självständigt arbete. Alla dessa faktorer finns i platschefsrollen och kan alltså även bidra till att den negativa stressen reduceras, påpekar Börje Hammarström. Utbildningen för dem som ska verka inom byggbranschen har konstaterats vara bristfällig när det gäller ledarskapsfrågor. Den står inte i proportion till det stora ansvar som en byggchef i allmänhet får. – Säkerhet och arbetsmiljö är ledarskapsfrågor som borde integreras mer i de byggtekniska utbildningarna. Det är mycket viktigt att kompetens säkras och ansvarsförhållanden klargörs på ett bygge, inte minst nu när vi står mitt uppe i ett gigantiskt generationsskifte.  Den enskilde måste också se till att få tid för återhämtning, gå ner i varv och lyssna på signaler om ohälsa. Här är den psykosociala förbandslåda som Hjärnfonden tagit fram och som nu testas på ett antal företag, bl.a. inom byggbranschen, ett bra verktyg, säger Börje Hammarström. Text: Pamela Collin